Škola pro udržitelný život

V letošním školním roce jsme se se šestou třídou zapojili do programu Škola pro udržitelný rozvoj. Jedná se o program, v rámci kterého žáci prozkoumávají svoji obec, mapují její pozitiva i problémy a poté vytváří projekt, který zlepší život v obci a prospěje jejím obyvatelům. Program má dvě části, první část jsme právě ukončili. Bylo poněkud náročné pracovat převážně online, ale žáci i touto formou zvládli všechny úkoly a navrhli čtyři projekty. S těmito návrhy ve středu 17. března seznámili zastupitele obce prostřednictvím videokonference. Zastupitelé se k návrhům vyjádřili, nastínili žákům některé problémy, které by mohly vyvstat při realizaci. Žáci nakonec zhodnotili všechny připomínky a z projektů vybrali jeden, který zrealizujeme do konce školního roku. Jedná se o úpravu autobusové zastávky na horním konci Žďárné. Děkuji všem žákům za práci, kterou odvedli, zastupitelům za účast a připomínky na videokonferenci a také všem učitelkám a paní ředitelce, že žáky na videokonferenci podpořily svojí účastí. Čeká nás druhá část programu, samotná realizace projektu, a tak si jen přejeme lepší epidemiologickou situaci, která nám práci na projektu umožní. Program Škola pro udržitelný život běží pod záštitou ekologického střediska Sever a Státním fondem životního prostředí ČR. JV