Historie školy ve Žďárné

První písemná zmínka o škole ve Žďárné je z roku 1712 v matrice v Boskovicích. V roce 1748 byla založena škola zároveň s kostelem. Roku 1789 školu navštěvovalo 124 žáků ze Žďárné, Valchova, Velenova, Suchého a Ludíkova.

V roce 1883 byla původní jednotřídka rozšířena na trojtřídku a otevřela se nová školní budova v místech dnešního obecního úřadu. Školu navštěvovalo 300 žáků a vyučoval je jeden učitel.

V roce 1927 se měla stavět škola nová z důvodů nedostačujících hygienických kapacit, ale místo budovy nové došlo jen k opravě budovy staré. Z důvodů nedostatečné kapacity školy v padesátých letech 20. století se vyučovalo také v bývalém řeznictví u Žáčků. V roce 1957 byla otevřena škola, která vznikla rekonstrukcí tehdejší pošty a místního národního výboru (dnešní budova). V roce 1968 byla rozšířena o tzv. přístavbu a roku 1976 byla otevřena školní jídelna u Křížů na čísle 208. Protože nevyhovovalo lokální topení, roku 1982 bylo do školy zavedeno topení akumulační. V roce 1984 proběhla oprava střechy, na kterou byl položen hliníkový plech, a o rok později byla celá škola nahozená břízolitem. Roku 1992 bylo dokončeno školní hřiště. Z hygienických důvodů muselo být generálně přebudované sociální zařízení, které proběhlo roku 1994, o rok později byla vyměněna nevyhovující dřevěná okna za plastová.

V roce 2000 byla přesunuta jídelna do budovy školy. Vznikla přestavbou původní hasičské zbrojnice. Finančně nákladné elektrické topení bylo roku 2001 nahrazeno topením plynovým. V roce 2003 proběhla úprava školní jídelny podle norem EU. Roku 2004 byla zahájena rekonstrukce školy, proběhla výstavba nových speciálních učeben, mateřské školy, stavba moderní sportovní haly u školy, zázemí u haly pro sportovní využití veřejnosti. Tato akce byla dokončena roku 2006. O rok později v roce 2007 se vybudovalo nové sociální zařízení pro chlapce a pracovníky školy, nová přípravna školní jídelny, nová třída a vyměnilo se sedm dřevěných oken za plastová. Další velká akce proběhla roku 2011, kdy byla budova školy rozšířena o novou sborovnu pro učitele a školní kabinety. Přístavba byla slavnostně otevřena v lednu 2012 a v roce 2013 byla škola zateplena.

Z historie Mateřské školy Žďárná

Mateřská škola ve Žďárné zahájila svou existenci v roce 1950 v prostorách bývalého hostince U Žáčků č. 80. Mateřská škola zde měla pronajaté dvě místnosti, vybavení nebylo žádné. Nábytek do MŠ zapůjčila obec Velenov, hračky a knížky si děti přinesly z domu. Učební pomůcky, hračky a další vybavení byly postupně zakupovány z dobrovolných příspěvků od rodičů a za pomoci Místního národního výboru.

V roce 1956 se mateřská škola přemístila do bývalých krejčovských dílen u Zemánků č. 25. Budova byla postupně upravována pro potřeby MŠ většinou za pomoci rodičů a řemeslníků z obce Žďárná. Děti chodily před obědem domů. Od října 1958 byl v mateřské škole zaveden celodenní provoz, což vyplývalo z potřeb zaměstnaných matek. V roce 1961 Místní národní výbor vyvlastnil tuto budovu a postupně prováděl různé úpravy, Budova byla však příliš rozlehlá a vlhká, což nebylo pro pobyt dětí zrovna nejvhodnější. Během školního roku 1991/1992 byla budova vrácena původním majitelům – manželům Čížkovým. Zřizovatel MŠ – Obec Žďárná od téhož roku platil majitelům nájemné ve výši 45 000 Kč ročně, na které přispívali i rodiče dětí částkou 100 Kč měsíčně. Obec nadále prováděla a financovala drobné opravy a úpravy budovy.

Školní rok 2005/2006 zahájila mateřská škola v září v nové budově, která byla k tomuto účelu přistavena k budově Základní školy Žďárná společně se sportovní halou. Budova MŠ je nová, prostory jsou pro pobyt dětí vyhovující. Vybavení mateřské školy bylo z části zakoupeno nové a z části přestěhováno ze staré budovy. Do 31. 12. 2006 základní i mateřská škola provozovaly svou činnost jako dvě samostatné organizace. Od 1. 1. 2007 došlo ke sloučení základní a mateřské školy v jeden právní subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková organizace, která ve své činnosti pokračuje dodnes.