CO2 liga

S žáky 8. třídy jsme se zapojili do projektu zabývajícího se změnou klimatu na naší planetě. Celkem nás čeká 5 témat, na kterých budeme usilovně pracovat během celého školního roku. Za vypracované úkoly budeme získávat body a soutěžit s ostatními školami o vítězství. Jelikož nás zadané úkoly  v rámci CO2 ligy oslovily, chtěli bychom se i s vámi podělit o nově nabyté vědomosti.

co2

HODINA ZEMĚ

Hodina Země

Plakát zapojte se k celosvětové kampani hodina země

 

ANALÝZA ZRANITELNOSTI

Už jsme se dozvěděli o klimatické změně. Vímě, že snížením vypouštění CO2  do ovzduší můžeme klimatickou změnu zpomalit. Ale proces klimatických změn je již v pohybu a nelze jej snadno zastavit. S důsledky klimatické změny se už potýkáme a jejím dalším projevům se v budoucnu nevyhneme.

Na dopady, které s sebou klimatická změna nese, stále nejsme připraveni. Extrémní projevy počasí mívají katastrofální důsledky (jsou pohromami pro dané území) a odstraňování škod těchto pohrom nás stojí mnoho peněz i úsilí.

Adaptace

Naštěstí se na pohromy můžeme připravit a alespoň částečně jim předejít. V tomto případě mluvíme o tzv. adaptování se na klimatické změny, což znamená, že se novým klimatickým podmínkách a tím, co s sebou nesou, snažíme přizpůsobit a zmírnit škody.

Připravenost tedy neznamená, že se katastrofám vyhneme úplně, může ale snížit jejich dopad.

Dopady klimatické změny můžeme pozorovat v různých rovinách, přímo nás ale zasahují ty, které se odehrávají v našem nejbližším okolí, a na ty je také dobré se soustředit a připravit především. V našem kraji je to především sucho a vichřice.

Resilience

Týká se nejen toho, jak dopady změny zvládat, tj. adaptace, ale hlavně toho, jak se z dopadů poučit. Resilientní obec je taková, která umí změnit své fungování, technické i organizační tak, aby její další vývoj byl z pohledu dopadů klimatické změny bezpečnější a udržitelnější. Pro nás to znamená například zachytávat dešťovou vodu a dále ji využívat, a to především vodu z velké plochy sportovní haly. Využít by se dala například při zalévání školní zahrady.

 

UHLÍKOVÁ STOPA

Pojďme se chvíli zamyslet nad tím co je to vůbec uhlíková stopa. Každý z občanů ČR má svojí uhlíkovou stopu. Teď si všichni kladete otázku co to ta uhlíková stopa vlastně je. A teď přichází na řadu vysvětlení. Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů. Hodně často ji můžeme vidět pod názvem CO2.

Slovo snížit má u většiny lidí stejný výraz. Většina lidí si představí nějaké ceny v obchodě. Ale slovo snížit v tomto slova smyslu znamená snížit naši uhlíkovou stopu. Znamená to neplýtvat jídlem, penězi a nebo třeba elektřinou.

 

Slavnostní předávání cen v Senátu ČR – červen 2O17

senát

 

DOPRAVA

Doprava se stala každodenní součástí našeho života. Na každém kroku se nás reklama snaží přesvědčit, že auta jsou krásná, rychlá a bezpečná. Je to ale skutečně tak? Je auto skvělým pomocníkem a nevyhnutelností anebo jsme my jeho otroky? Jaká je skutečná cena, kterou za něj platíme? A jaké jsou možnosti narůstajících problémů?

Doprava je významným znečišťovatelem ovzduší. Ve městech mohou emise z dopravy dosáhnout až 80%. Velká pozornost je věnována emisím prachu, na který se vážou další nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy či polycyklické aromatické uhlovodíky. Doprava může kontaminovat půdu a vodu až do vzdálenosti cca 200 metrů od silnice a prachové částice doletí ještě dál. Má to vliv na naši imunitu a způsobuje nemoci dýchacího a oběhového ústrojí (např. astmatu, které má v Evropě každé 7. dítě).

Obtížným hlukem z dopravy je v ČR zasažen každý pátý člověk. Silnice mění vzhled krajiny, což představuje i riziko pro faunu. Rozšiřování měst a vytváření satelitních vesniček s sebou přináší další nárůst dopravy.

Zdroj: www.co2liga.cz

Co tedy můžete dělat pro snižování emisí CO2 z dopravy?

 • vyberte si pro každou cestu ten nejúčinnější a nejekologičtější způsob dopravy, na krátké vzdálenosti choďte pěšky nebo jezděte na kole.
 • využívejte veřejnou dopravu
 • pokud se rozhodnete použít automobil, snažte se jej maximálně využít (svést souseda, stopaře apod.)
 • při cestě z města do města jezděte vlakem
 • než si koupíte do rodiny nové auto, zjistěte si informace o jeho spotřebě a emisích. Menší auto má zpravidla menší emise. Informujte se na auta s alternativním pohonem.
 • spotřebu paliva v autě můžete sami snížit tak, že pojedete plynuleji a pomaleji (snižuje to spotřebu paliva zhruba o čtvrtinu), sundáte ze střechy zahrádku a v autě budete vozit jen to, co potřebujete.
 • klimatizaci používejte jen v nutných případech, je energeticky náročná
 • nenechávejte běžet motor, když stojíte
 • pravidelně kontrolujte stav svého vozidla (huštění pneumatik a jejich výměna), jezděte pravidelně na technické kontroly a měření emisí do servisu

 

ENERGIE

V tomto úkolu se budeme zabývat spotřebou energie při bydlení a běžné spotřebě. Vyhřívání a chlazení domů patří nyní k jedněm z největších zdrojů emisí – spotřebovávají zbytečně mnoho energie, často navíc velmi neúčinně. Pomineme-li, že k vysokým ztrátám dochází již při výrobě či transportu elektřiny či tepelné energie, samotné domy připomínají často děravé cedníky, kterými drahocenné teplo volně utíká ven. Proto budeme muset výrazně snížit spotřebu energie v domácnosti, včetně energie na topení.

Naším posledním úkolem bude nejen sledovat spotřebu energie, ale pojďme také informovat veřejnost, sdělit jí, co víme a motivovat ji k ohleduplnějšímu chování vůči klimatu. Zdroj: www.co2liga.cz

Výpočet vaší uhlíkové stopy pomocí uhlíkové kalkulačky, kterou najdete zde – www.uhlikovastopa.cz

Uhlíková kalkulačka vám umožní odhadnout emise skleníkových plynů spojených s vaším bydlením, dopravou a spotřebou. Uhlíková stopa se počítá z údajů pro celou domácnost (těžko by šly přesně oddělit emise jednotlivých členů, kteří spolu sdílejí domácnost) a za jeden rok (je třeba započítat značné emise ze zimního vytápění domů).

 

VODA

Plýtváme vodou oprávněně?

Již několik desetiletí se řeší problémy s množstvím a kvalitou vody v určitých částech světa. Za poslední roky tento problém nabývá na síle a stále více jej můžeme pociťovat i my sami. Špatná dostupnost vody a její nízká kvalita ovlivňuje životy mnoha miliónů lidí na celé planetě. Nedostatek vody je globálním problémem, o který je třeba se zajímat a to nejdůležitější ŘEŠIT JEJ. Více zde

Každý z nás se může zamyslet nad tím, zda se chová k přírodě ekologicky. Nedostatek vody je věc, kterou si mnohdy neuvědomujeme. Otočíme kohoutkem a voda teče. Co by se ale stalo, kdybychom otočili kohoutkem a voda najednou netekla?  Všichni by se zajímali, proč tomu tak je. Kam zmizela všechna voda? Lidé by si najednou uvědomili, jaké to je muset si vystačit s jedním či dvěma litry vody na den(jako v rozvojových zemích) na  místo s 80 litry vody na den. Takže nečekejme až voda dojde, ale snažme se, aby nám vydržela co nejdéle!

Co mohu pro úsporu vody udělat právě já?

 • nenapouštěj si každý den vanu plnou vody
 • zastav vodu, když se mydlíš ve sprše
 • zastav vodu, když si čistíš zuby
 • ke splachování použij malou nádržku na vodu
 • nádobí nemyj pod tekoucí vodou
 • myčku a pračku pouštěj až tehdy, když budou zcela naplněné
 • na myčce a pračce zvol ekologický program mytí a praní
 • zahradu zalévej dešťovou vodou

Didaktis