Školní poradenské pracoviště

Dokumenty k pandemii KORONAVIRU:

Jak psychicky zvládnout období pandemie – PDF

Na veřejnosti bezpečně – PDF

Pohádka – drak Koroňák PDF

Úzkost u dětí – PDF

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Příručka – jak mluvit s dětmi o koronaviru

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Anna Popelová – výchovný poradce školy

Mgr. Radka Přibylová – školní metodik prevence

Michaela Korcová DiS. – speciální pedagog

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům a pedagogům. Mezi cíle ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu ve třídách – posílení pozitivních vztahů mezi žáky, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané
 • péče o žáky s neprospěchem
 • problémy se školní docházkou tzn. neomluvená a vysoká omluvená absence
 • kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence rizikových forem chování žáků a nežádoucích společenských jevů
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.)
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • preventivní programy pro žáky

Pracovníci:

Výchovný poradce

Mgr. Anna Popelová

Tel.: 516 46 82 84

e-mail: anna.popelova@zszdarna.cz

Hlavní úkoly výchovného poradce:

 • Zajištění vyšetření žáků v PPP, SPC na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
 • Tvorba plánů pedagogické podpory.
 • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
 • Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.
 • Poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ a pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání

Školní metodik prevence

Mgr. Radka Přibylová

Tel.: 516 46 82 84

e-mail: radka.pribylova@zszdarna.cz

Činnosti ŠMP:

 • poradenství v oblasti prevence rizikového chování – zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví ap.
 • péče o zdravé vztahy
 • péče o klima třídy
 • prevence v oblasti zdravého životního stylu
 • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy
 • realizace preventivních programů pro žáky

Speciální pedagog

Michaela Korcová DiS.

Tel.: 516 46 82 84

e-mail: michaela.korcova@zszdarna.cz