Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v mateřské škole

Vnitřní režim školy spojený s poskytováním předškolního vzdělávání podle školního vzdělávání programu je určen základním denním režimem:

6:15–8:30 doba určená pro scházení dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, výběr a nabídka činností  podle TVP, komunikativní a komunitní kruh, aklimatizační program pro nové děti, individuální práce s dítětem
8:30–9:00 průběžná hygiena, svačina
8:00–10:00 ranní hry, didakticky zaměřené činnosti (záměrné i spontánní učení), hry ve skupinách i individuálně, výtvarné a pracovní činnosti, hudební činnosti, jazykové a literární chvilky, tělovýchovné chvilky a relaxační cvičení
10:00–12:00 pobyt dětí venku
12:00–12:30 průběžná hygiena, samostatná obsluha dětí – oběd
12:30–13:00 rozcházení dětí domů, hygiena, příprava na odpočinek
13:00–14:00 odpolední odpočinek na lehátku s pohádkou minimálně 30 minut, náhradní nespací klidové aktivity
14:00–14:30 hygiena, odpolední postupná svačina dětí
14:30–16:15 výchovně vzdělávací aktivity, kroužky, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí  hry na zahradě mateřské školy a na dvoře školy, aklimatizační program, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci