Dotační programy

Projekt ŠABLONY II OPVVVProjekt VÝZVA 22

Od 1. října 2022 realizujeme ve škole projekt s názvem Šablony I – OPJAK – ZŠ Žďárná. Naše škola obdržela částku 477 750Kč z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Předpokládaná délka projektu je 24 měsíců. Plánované ukončení bude 30. 9. 2024. Účelem obdržené dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. V rámci projektu budou vzděláváni pedagogičtí pracovníci školy a v jednotlivých třídách bude podporováno inovativní vzdělávání žáků (projektová výuka, tandemová výuka, výuka s využitím moderních technologií a další).

V roce 2011 se ZŠ a MŠ zapojila do „Výzvy 21 EU peníze školám“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost realizovanou evropským sociálním fondem a MŠMT projektem s názvem „Inovace výuky ve Žďárné“. Z této výzvy škola získala 888 411 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup výpočetní techniky – vybavení počítačové učebny, 3 interaktivní tabule, 12 notebooků pro práci učitelů a fotoaparát. Pedagogové vytvářeli digitální učební materiály – DUMY jako učební pomůcky a tím zvyšovali svoji informační, přírodovědnou, jazykovou, matematickou a čtenářskou gramotnost. Součástí projektu byla také účast pedagogů na různých druzích školení. Výzva byla ukončena v roce 2013.

V období 09/2014 – 07/2015 se ZŠ a MŠ Žďárná zapojila do projektu s názvem „Vzdělání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce“ z Výzvy 51 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který vyhlásil ESF EU a MŠMT ČR. V rámci tohoto projektu získala škola 13 notebooků, software a interaktivní programy v hodnotě 294 982 Kč. Toto vybavení je určeno pro školní práci pedagogů. Na projektu jsme spolupracovali s firmami Q – COM, spol. s. r. o. a K – net Technical International Group, s. r. o. Brno na základě smlouvy o partnerství.

Od roku 2013 do 2015 jsme byli zapojeni na základě smlouvy o partnerství do projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost vyhlášeného ESF EU a MŠMT ČR. V průběhu tohoto projektu jsme spolupracovali se dvěma středními školami: Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm André Citroëna v Boskovicích a Střední školou technickou a gastronomickou v Blansku. Žáci pod dohledem učitelů naší školy jezdili na zmíněné střední školy, kde se účastnili výuky pracovních činností, elektrotechniky a fyziky formou aktivního zapojení žáků do jednotlivých činností. Vzhledem k tomu, že nemáme ve škole dílny pro praktickou výuku, jsme tuto formu spolupráce uvítali a byla pro žáky velmi užitečná.

Také v roce 2015/2016 jsme se zapojili do dotačního programu, tentokrát do „Výzvy 56“ z OPVK, který je financován z ESF A rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT. Získali jsme pro školu 599 084 Kč, které byly rozděleny mezi zahraniční jazykově vzdělávací pobyt žáků v Anglii, zahraniční jazykový kurz pro učitele v Německu a čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků. Prostřednictvím této výzvy jsme nejen zorganizovali velmi prospěšný pobyt žáků v zahraničí, ale také nakoupili 150 knih do školní žákovské knihovny.

Ve školním roce 2016/2017 jsme podali žádost na zapojení do dalšího dotačního titulu – „Výzva 22“ z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR. Naše žádost byla schválena a čerpali jsme postupně z této výzvy celkem 546 666 Kč pro MŠ i ZŠ. Jedná se o projekt, který nese zjednodušený název Šablony pro ZŠ a MŠ. Z financí této byli podpořeni učitelé v dalším vzdělávání. Ve škole po dobu jednoho roku pomáhal dětem speciální pedagog, kterého bylo možné z této výzvy financovat. Další prostředky byly věnovány na nákup pomůcek pro tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci učitelů ZŠ, klub zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Tento projekt běžel dva roky a přispěl ke zvýšení kvality výuky. Jeho realizace také pomohla mnoha žákům se vzdělávacími potřebami ke zvyšování kompetencí a k smysluplnému využití jejich volného času.

Ve školním roce 2018/2019 jsme se opět zapojili do Výzvy Šablony II, kterou vyhlásilo MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako příjemci dotace jsme získali 992 915,- Kč.  Fyzická realizace tohoto projektu je 24 měsíců a proto v jeho realizaci pokračujeme i v roce 2019/2020. V  rámci projektu opět podpoříme pedagogy v dalším vzdělávání, které směřujeme do oblasti práce s dětmi, které potřebuji určitou formu podpory nebo zaměření na prevenci školní neúspěšnosti. Velmi užitečné pro práci ve škole je možnost zapojení školního asistenta v MŠ a ŠD a kariérního poradce. Tyto prostředky jsme použili také na nákup mobilní ICT techniky (20 notebooků) a na práci s touto technikou. Nemalá část prostředků je věnována na doučování žáků, tandemovou výuku, projektové dny ve škole i mimo školu, vedení různých klubů – badatelský, deskové hry, anglický jazyk.

Na základě smlouvy o spolupráci se od školního roku 2018/2019 jako partneři účastníme projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, který realizuje SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích. Forma spolupráce je taková, že žáci naší školy v doprovodu svých učitelů navštíví SOŠ a SOU André Citroëna, kde mohou využívat jeho prostory za účelem seznámení s technickými obory a polytechnikou a velký důraz je kladen na praktickou stránku projektu.

V roce 2018/2019 jsme zahájili spolupráci se Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy jako partner v projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Spolupráce je realizovaná prostřednictvím zapojení pedagogického pracovníka naší školy na klíčové aktivitě – Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství. Tato spolupráce bude realizována do října 2020.

Ve vazbě na projekt „Centrum polytechnického vzdělávání v Boskovicích“ jsme uzavřeli s městem Boskovice smlouvu o spolupráci za účelem získání praktických znalostí a dovedností žáků základních škol a posílení zájmu žáků základních škol o technické vzdělávání. V rámci této spolupráce budeme využívat učebny a vybavení Centra polytechnické výchovy a vzdělávání v rozsahu odpovídajícímu obsahu smlouvy.

 Ve školním roce 2019/2020 se naše škola přihlásila do projektu „Sportuj ve škole“ a bude realizovat jednu vyučovací hodinu tělesné výchovy týdně pro děti navštěvující školní družinu. Realizace bude probíhat nejen ve školní sportovní hale, ale také na zimním stadionu v Boskovicích a povede ji paní učitelka 1. stupně ZŠ a MŠ Žďárná.

Od října 2020 se naše škola opět zapojila do Výzvy Šablony III vyhlášené MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola získá dotaci 427 768Kč, kterou se chystá využít pro další nákup mobilních zařízení (notebooky nebo tablety), které budou žáci pravidelně využívat ve výuce.  Škola poskytne žákům pomoc  v rámci doučování a bude se realizovat čtenářský klub i kluby deskových her a zábavné logiky.