Finanční gramotnost ve 2. a 4. třídě

Ve středu 29.9.2021 v rámci hodiny matematiky nás navštívila lektorka z projektu Abeceda peněz. Beseda byla zaměřena na rozpočet naší domácnosti. Žáci si osvojovali pojmy jako je rozpočet, příjmy, výdaje. Výklad odpovídal věku žáků, výuka probíhala spíše frontálně. Žáci si poslechli výklad, následně pracovali s otázkami na interaktivní tabuli, vyplňovali pracovní listy. Po stránce obsahové je nutné se touto problematikou s dětmi zabývat, žáci v této problematice mají veliké mezery, nedokázali zpočátku pochopit pojmy jako je výdej či příjem. Po dokonalém vysvětlení, postupně dokázali porozumět těmto pojmům. Nadále budeme do hodin matematiky a člověk a jeho svět více zařazovat téma financování. Paní lektorka nám ukázala webové stránky, které se této problematice věnují. Ukázala nám různé pracovní listy s touto tématikou. Během školního roku určitě využijeme a budeme se v této vzdělávací oblastí nadále zdokonalovat. Osvojovat si pojmy – příjem, výdej, rozpočet.. Žákům je nutno připomínat, že finance jsou pro budoucí život důležité a je potřeba jim správně porozumět a umět s nimi správně hospodařit. Doporučila bych tuto problematiku zařadit i do ostatních tříd na 1. stupni. Po foto