Školní poradenské pracoviště

NOVÉ SPC V Blansku – zaměřené na vady řeči

Centrum zaměřené na vady řeči

Snímek-škola 2017-2018

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019

vysvětlivky k tiskopisům přihlášek-2017-18

Prihlaska_SS_2017_denni

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Anna Rouchalová – výchovný poradce školy

Mgr. Zuzana Ježková – školní metodik prevence

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům a pedagogům. Mezi cíle ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu ve třídách – posílení pozitivních vztahů mezi žáky, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané
 • péče o žáky s neprospěchem
 • problémy se školní docházkou tzn. neomluvená a vysoká omluvená absence
 • kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence rizikových forem chování žáků a nežádoucích společenských jevů
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů – třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.)
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • preventivní programy pro žáky

Pracovníci:

Výchovný poradce

Mgr. Anna Rouchalová

Tel.: 516 46 82 84

e-mail: anna.rouchalova@zszdarna.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Úterý 8:20–9:05

Hlavní úkoly výchovného poradce:

 • Zajištění vyšetření žáků v PPP, SPC na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.
 • Tvorba plánů pedagogické podpory.
 • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.
 • Péče o žáky nadané a talentované žáky – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.
 • Poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ a pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání

Školní metodik prevence

Mgr. Zuzana Ježková

Tel.: 516 46 82 84

e-mail: zuzana.jezkova@zszdarna.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Čtvrtek 10:15–11:00

Činnosti ŠMP:

 • poradenství v oblasti prevence rizikového chování – zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví ap.
 • péče o zdravé vztahy
 • péče o klima třídy
 • prevence v oblasti zdravého životního stylu
 • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy
 • realizace preventivních programů pro žáky