Dotační programy

Výzva 22 - upravený obr

V roce 2011 se ZŠ a MŠ zapojila do „Výzvy 21 EU peníze školám“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost realizovanou evropským sociálním fondem a MŠMT projektem s názvem „Inovace výuky ve Žďárné“. Z této výzvy škola získala 888 411 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup výpočetní techniky – vybavení počítačové učebny, 3 interaktivní tabule, 12 notebooků pro práci učitelů a fotoaparát. Pedagogové vytvářeli digitální učební materiály – DUMY jako učební pomůcky a tím zvyšovali svoji informační, přírodovědnou, jazykovou, matematickou a čtenářskou gramotnost. Součástí projektu byla také účast pedagogů na různých druzích školení. Výzva byla ukončena v roce 2013.

V období 09/2014 – 07/2015 se ZŠ a MŠ Žďárná zapojila do projektu s názvem „Vzdělání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce“ z Výzvy 51 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který vyhlásil ESF EU a MŠMT ČR. V rámci tohoto projektu získala škola 13 notebooků, software a interaktivní programy v hodnotě 294 982 Kč. Toto vybavení je určeno pro školní práci pedagogů. Na projektu jsme spolupracovali s firmami Q – COM, spol. s. r. o. a K – net Technical International Group, s. r. o. Brno na základě smlouvy o partnerství.

Od roku 2013 do 2015 jsme byli zapojeni na základě smlouvy o partnerství do projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost vyhlášeného ESF EU a MŠMT ČR. V průběhu tohoto projektu jsme spolupracovali se dvěma středními školami: Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm André Citroëna v Boskovicích a Střední školou technickou a gastronomickou v Blansku. Žáci pod dohledem učitelů naší školy jezdili na zmíněné střední školy, kde se účastnili výuky pracovních činností, elektrotechniky a fyziky formou aktivního zapojení žáků do jednotlivých činností. Vzhledem k tomu, že nemáme ve škole dílny pro praktickou výuku, jsme tuto formu spolupráce uvítali a byla pro žáky velmi užitečná.

Také v roce 2015/2016 jsme se zapojili do dotačního programu, tentokrát do „Výzvy 56“ z OPVK, který je financován z ESF A rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT. Získali jsme pro školu 599 084 Kč, které byly rozděleny mezi zahraniční jazykově vzdělávací pobyt žáků v Anglii, zahraniční jazykový kurz pro učitele v Německu a čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků. Prostřednictvím této výzvy jsme nejen zorganizovali velmi prospěšný pobyt žáků v zahraničí, ale také nakoupili 150 knih do školní žákovské knihovny.

Ve školním roce 2016/2017 jsme podali žádost na zapojení do dalšího dotačního titulu – „Výzva 22“z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR. Naše žádost byla schválena a čerpáme postupně z této výzvy celkem 546 666 Kč pro MŠ i ZŠ. Jedná se o projekt, který nese zjednodušený název Šablony pro ZŠ a MŠ. Z financí této výzvy podpoříme učitele v dalším vzdělávání. V tomto školním roce pomáhá ve škole dětem speciální pedagog, kterého je možné z této výzvy financovat. Další prostředky budou věnovány na nákup pomůcek pro tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci učitelů ZŠ, klub zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.