1. místo ve výtvarné soutěži Bezpečně v kyberprostoru

Na jaře 2020 se vybraní žáci naší školy zúčastnili preventivní výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru, jejíž podstatou je vytvořit reklamní plakát s tematikou prevence kyberšikany a kybernásilí.  Kryštof Hebelka se ve své kategorii umístil na 1. místě a dne 15. dubna 2021 obdržel za svoji práci krásné ceny. Kryštofovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů. Foto zde.

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Na základě opatření MŠMT s účinností od 12. dubna 2021 platí následující:

Pro platí, že budou docházet pouze předškolní děti ve skupinách maximálně do 15 dětí. Děti nemají povinnost v MŠ nosit roušku.

Pro třídy 1. stupně ZŠ se stanovuje rotační výuka ve škole a to tak, že od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou prezenčně navštěvovat ZŠ žáci 1., 2. a 3. třídy; 4., 5. třída se bude vzdělávat distančně. V následujícím týdnu se třídy vymění. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Rodiče mohou být přítomni při testování.

Pro děti MŠ i žáky ZŠ platí, že v případě odmítnutí testování zůstávají doma a není povinnost pro ně zajistit online výuku. Učitel pouze zajistí předání informace o probíraném učivu a úkoly pro domácí výuku.

Pro 2. stupeň zůstává distanční výuka.

V době, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí si ho přihlásit. Žáci, kteří mají prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené.

Z personálních důvodů není možné v ŠD zajistit rozdělení po třídách a ŠD tedy bude fungovat v normálním režimu. Na uvážení rodičů zůstává, zda dítě bude ŠD navštěvovat. Pokud nebude, tak je třeba paní vychovatelce dítě omluvit.

V případě jakýchkoliv změn budete opět informováni.

Ukončení úhrady stravného

Žádám rodiče žáků ZŠ, kteří se stravují ve ŠJ, aby ukončili zasílání plateb za stravné k 30. 4. 2021. Děkuji Čížková

Škola pro udržitelný život

V letošním školním roce jsme se se šestou třídou zapojili do programu Škola pro udržitelný rozvoj. Jedná se o program, v rámci kterého žáci prozkoumávají svoji obec, mapují její pozitiva i problémy a poté vytváří projekt, který zlepší život v obci a prospěje jejím obyvatelům. Program má dvě části, první část jsme právě ukončili. Bylo poněkud náročné pracovat převážně online, ale žáci i touto formou zvládli všechny úkoly a navrhli čtyři projekty. S těmito návrhy ve středu 17. března seznámili zastupitele obce prostřednictvím videokonference. Zastupitelé se k návrhům vyjádřili, nastínili žákům některé problémy, které by mohly vyvstat při realizaci. Žáci nakonec zhodnotili všechny připomínky a z projektů vybrali jeden, který zrealizujeme do konce školního roku. Jedná se o úpravu autobusové zastávky na horním konci Žďárné. Děkuji všem žákům za práci, kterou odvedli, zastupitelům za účast a připomínky na videokonferenci a také všem učitelkám a paní ředitelce, že žáky na videokonferenci podpořily svojí účastí. Čeká nás druhá část programu, samotná realizace projektu, a tak si jen přejeme lepší epidemiologickou situaci, která nám práci na projektu umožní. Program Škola pro udržitelný život běží pod záštitou ekologického střediska Sever a Státním fondem životního prostředí ČR. JV

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. třídy proběhne dne 8. 4. 2021 v době od 10,00 do 16,00 hodin ve sborovně školy bez přítomnosti dětí. Vyplněnou žádost o přijetí a kopii rodného listu je možno také zaslat do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V případě, že daný termín nevyhovuje, domluvte si náhradní termín na mobilu číslo 601 321 667. žádost o přijetí; žádost o odklad PŠD

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní škola  a Mateřská škola Žďárná. Žáci 3. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. třídy se začnou distančně vzdělávat od 2. 3. 2021 podle rozvrhu a pokynů, které rodiče obdrží prostřednictvím EDUPAGE nebo jinými komunikačními kanály od třídních učitelek.

Jarní prázdniny

V termínu od 22.2. do 26. 2. 2021 budou na okrese Blansko probíhat jarní prázdniny. O prázdninách neprobíhá distanční výuka. Zahájení distanční výuky bude 1. 3. 2021 podle stávajícího režimu.

Provoz škol od 15. 2. 2021

Dle informací ministra školství pokračuje od 15. 2. 2021 ve školách stávající režim.

V případě, že se změní podmínky k docházce žáků do škol, budete na stránkách školy o těchto změnách informováni.